Home Inženýrsko - dodavatelská činnost

Inženýrsko - dodavatelská činnost

Profesionální a zkušenostmi budovaná společnost LOSSMANN s.r.o. dlouhodobě rozvíjí své aktivity v oblasti inženýrsko-dodavatelských služeb při stavební výrobě.
V rámci těchto služeb provádí průmyslové, inženýrské, bytové a občanské stavby nejenom pro komerční společnosti, ale i obce nebo veřejné instituce.
Zákazníkům poskytuje kvalitní služby a svoji činnost vždy směřuje k tomu, aby každá i sebemenší stavba byla vždy provedena precizně, dokončena v řádném smluvním termínu a samozřejmě v dohodnutém finančním objemu.

ČOV kontaminovaných vod – kompletní stavební část

cov-t

Vybudování nové čistírny odpadních vod vestavbou ve stávající víceúčelové hale. ČOV je určena pro odpadní vody vznikající při vymývání odpadních kontejnerů. Nově zbudované připojení na inženýrské sítě, vytvoření venkovních odkalovací nádrží vč. příslušných propojů bylo nutné vybudovat tak, aby byly splněny náročné provozní podmínky ale i kritéria ochrany podzemních vod. Součástí dodávky bylo i provedení stavebních úprav vnitřních prostor ČOV pro dodávku technologie od externí firmy.

Demolice cvičného bunkru ve VVP Březina

demolice_bunkr-t

Provedení demolice cvičného bunkru z období první republiky. Objekt byl nevyužívaný a v havarijním stavu. Vzhledem k okolí nešlo použít pro demolici výbušniny, takže se postupovalo pomocí velkých hydraulických kladiv a kleští, ale bylo i zapotřebí ruční práci dělníků se sbíječkami. Vzhledem ke kvalitě tehdejšího železobetonu, šlo o poměrně náročnou operaci.

Demolice ubytovny Vyškov

demolice_ubytovna-t

Kompletní demolice nepoužívané ubytovny. Šlo o zděnou budovu o dvou NP s vnitřní ocelovou konstrukcí a betonovými základy. Součástí demolice bylo i odpojení a likvidace veškerých přípojek inženýrských sítí. Při vlastní demolici bylo dbáno na to, aby byly odděleny jednotlivé recyklovatelné, nerecyklovatelné a nebezpečné materiály. Na požadavek investora byly recyklovatelné materiály zpracovány přímo na místě pomocí recyklační linky. Ostatní likvidované nepoužitelné materiály byly uloženy na skládkách.

Rekonstrukce administrativní budovy Brno – Černovická ulice

rekonstrukce_AB-t

Kompletní rekonstrukce vnitřních prostor starší administrativní budovy vč. stavebních úprav některých kanceláří. Součástí rekonstrukce byla i oprava stávajících podlah vč. schodiště, oprava poškozených omítek, dodávka nových zárubní a křídel, zbudování nových podhledů vč. osvětlení, dodávka klimatizačních jednotek. Veškeré práce na rekonstrukci budovy probíhaly za plného nebo částečného provozu objektu.

Příjezdová komunikace k opravně lokomotiv

komunikace-t

Požadavek investora byl na zbudování nové betonové komunikace s patřičnou ocelovou výztuží včetně zhotovení podkladních vrstev přizpůsobené provozu v dané oblasti. V prostředí mezi jednotlivými kolejemi bylo řešeno dodávkou příslušného prefabrikátu přímo od výrobce. Vlastní výstavba byla prováděna za plného provozu a komplikována nutností ochránit množství silových a datových kabelů, včetně tlakových hadic.

Splašková kanalizace ČD Maloměřice

kanalizace-t

Vybudování hlavního řadu splaškové kanalizace s příslušnými šachtami dle objednatelem předané projektové dokumentace. Součástí stavby jsou kanalizační přípojky, které vedou mezi koleje a odvádí splaškovou vodu ze sociálního zařízení jednotlivých vagonů. Pro zachycení vypouštěných splaškových vod jsou pod jednotlivé vagony osazena nerezová koryta, které na stavbu dodala externí spolupracující zámečnická firma.

Rekonstrukce koupelny Brno – Heršpice

koupelna-t

Pro značně poškozené a současné hygienické předpisy nesplňující koupelny pro muže a ženy bylo nutné pro požadovaný nový stav předložený investorem vytvořit jednoduchou projektovou dokumentaci. Po vzájemné dohodě následně provést rekonstrukci v duchu stávajících předpisů a kapacitních požadavků obsazenosti a časového provozu koupelen. Celá akce proběhla jako kompletní dodávka tzv. na klíč.

Rekonstrukce montážní jámy nákladních vozidel Brno – Komárov

montazni_jama-t

Požadavkem investora pro tuto stavby bylo provést rekonstrukci montážní jámy v dílnách nákladního autoprovozu, tak aby byly splněny veškeré požadavky pro bezpečnost a ochranu zdraví pracujících. Bylo nutné vypracovat novou projektovou dokumentaci a realizovat stavbu tak, aby byly splněny veškeré požadavky pro bezpečné používání daného objektu.

Generální oprava střechy provozní budovy Havlíčkův Brod

oprava_strechy-t

Součástí havarijní opravy střechy provozních dílen byla i kontrola a zabezpečení stávající konstrukce dřevěného krovu. Po odstranění několika vrstev lepenky byla částečně vyměněna a celoplošně ošetřena konstrukce krovu a provedeno zateplení a dodávka nové celoplošné krytiny. Celá oprava byla provedena bez omezení provozu v dílnách.

Panelová plocha sběrného dvoru SAKO Brno

panelova_plocha-t

Zadáním pro tuto stavbu bylo provést odvodnění, rozšíření a úpravy stávající zpevněné plochy pro kontejnery včetně zpracování projektové dokumentace. Stávající poškozená zpevněná panelová plocha byla částečně rozebrána a doplněna novými panely a bylo provedeno nové utěsnění stávajících spár pružným tmelem. Nově vybudované odvodnění bylo zaústěno do místního odlučovače ropných látek.

Protihluková stěna u kompresorové stanice Brno – Líšeň

protihlukovka-t

Úkolem této zakázky bylo zabránění šíření hluku způsobené osazením nových výkonnějších kompresorů do stávajícího objektu stanice. V okolí stanice byla provedena hluková měření, na jejímž základě byla vypracována projektová dokumentace, která byla součástí kompletní dodávky stavby. Při výstavbě byly použity co v největší míře přírodní materiály. Touto výstavbou bylo zabráněno šíření hluku do okolí hluboko pod stanovený limit daný platnými hygienickými předpisy.

Rodinný dům Brno – Útěchov

RD-t

Dle projektu a zadání soukromého investora byla provedena výstavba atypického dvoupodlažního rodinného domu s velkou venkovní terasou směřující do dvorní části a navazující na obytnou část I. NP rodinného domu. Součástí výstavby bylo i zajištění stavebního povolení, provedení demolice stávajícího nefunkčního RD, zabezpečení základů sousedícího domu, provedení nových přípojek inženýrských sítí a vybudování nového vinného sklepa pod části I.NP.

Výměna oken administrativní budovy Brno

vymena_oken-t

Stávající nevyhovující a netěsnící střešní okna zabudovaných v administrativní budově na počátku 90. let bylo nutné vyměnit. Po vybourání stávajících oken byla osazena nová okna zn. Velux, která splňují nejmodernějším požadavky doby co do životnosti, tepelného odporu a funkčnosti. Součástí výměny bylo i provedení úpravy tepelných izolací v okolí nových oken s nezbytnou opravou sádrokartonového podhledu.

Myčka kolejových vozidel ČD LD Brno – Maloměřice

mycka-t

Náročná kompletní stavební rekonstrukce stávající budovy z 50. let minulého století na moderní myčku kolejových vozidel. Stavba vyžadovala provedení demolicí stávajících kolejí včetně celého podloží, tak aby nebyla poškozena statika budovy. Nově bylo provedeno bezpečné utěsnění nového kolejiště oproti možným únikům nečistých vod, kompletní nové kolejiště, vyzdívky, okna, nové vnitřní a venkovní omítky jakož i generální opravu střešní konstrukce. Součástí stavby byla i dodávka stavební části pro recyklační technologii myčky a nových inženýrských sítí.

Aktuální projekty

rdkunice

rdvlasatice

Certifikát ISO

certifikat-t